Polityka prywatności

Polityka prywatności, DABEX-Bydgoszcz Sp. z o.o.:

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności witryny internetowej są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, które może przeglądać, zmieniać (na koncie klienta w witrynie internetowej) lub całkowicie usunąć (na żądanie).

ADMINISTRACJA:
Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) umożliwiamy klientowi zdobycie pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających na korzystanie z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Zakres przetwarzanych danych osobowych : imię, nazwisko, adres, nazwa firmy (jeśli występuje), nip (jeśli występuje), adres e-mail, numer telefonu.

1.Podmiot przetwarzający dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest DABEX-Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz, NIP: 953-24-95-047, biuro@dabexbydgoszcz.pl, telefon: (52) 375 39 39 lub (52) 375 38 38, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, numer 0000236325, NIP: 953-24-95-047, REGON:  340019810, kapitał zakładowy: 152900,00 PLN, Zarząd: Zbigniew Koziatek  – Prezes Zarządu, Prokurent: Justyn Koziatek.

2. Przysługujące prawa:
Klientowi witryny internetowej przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe,
 2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 3. Prawo do żądania usunięcia danych,
 4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
 6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 7. Przeniesienia danych,
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Podstawa prawna do przetwarzania danych:
W związku z korzystaniem ze witryny internetowej Administrator zbiera dane osobowe:

 1. za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 2. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności: Konto Klienta (obejmującej w szczególności umożliwienie korzystania z funkcjonalności takich jak składanie zamówień, dokonywanie płatności, zarządzenie swoim kontem, rozwiązywanie problemów technicznych, obsługę zamówień kierowanych do obsługi Witryny internetowej), Newsletter, Formularz Zamówień oraz w zakresie umów sprzedaży,
 3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 4. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Witryną internetową, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Witryną internetową.

4. Udostępniane dane:
W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział podmioty wspierające Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 1. agencje marketingowe i inne podmioty wspierające nas w działaniach marketingowych,
 2. zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT),
 3. podmioty świadczące nam usługi doradcze,
 4. podmioty prowadzące działalność kurierską,
 5. operatorzy płatności internetowych – Przelewy24,
 6. podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych.

5. Okres przechowywania danych:
Przekazane przez Klienta dane Administrator będzie przetwarzać  w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania danych przez klienta. W przypadku, gdy zgłosisz żądanie usunięcia konta w sklepie, Administrator  może przetwarzać Twoje dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi –  jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania danych przez klienta.

6. Administrator zobowiązuje się dbać o należyte zabezpieczenie danych oraz przestrzegania tajemnicy związanej z przechowywaniem danych.

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).